Vize. Projekt. Cíl

Projekt Industry s.r.o.

Partner pro správu a řízení portfolia projektů

DOTACE PRO PODNIKATELE

Zabýváme se poradenstvím pro firmy a podnikatele v oblasti získávání dotací z různých programů. Nabízíme komplexní služby podpory od výběru odpovídajícího programu, zpracování žádosti až po dokončení projektu. Sháníte financování pro začínající, rozšiřující se nebo modernizující podniky? Jsme tu pro vás!

PROGRAMY ROZVOJE PODNIKÁNÍ

Plánujete inovaci výrobních procesů, investice do technologií a automatizace, či zvažujete další rozvoj vašeho podnikání? Využijte našich služeb k realizaci vašeho projektu díky široké nabídce dotačních programů, a proměňte svůj plán ve skutečnost.
Ušetříme vám čas, abyste se mohli věnovat vašemu podnikání. Máme zkušenosti s množstvím úspěšných žádostí od schválení žádosti, přes řízení realizace až po ukončení. Pomohli jsme našim klientům získat finanční prostředky v různých programech podpory. Vaše spokojenost je naším nejlepším doporučením.

PORADENSTVÍ A PODPORA V DOTACÍCH

Paleta dotačních titulů je velmi pestrá a stejně tak administrativa k jejich získání, správě a vykazování. S námi je to však překvapivě snadný a organizovaný proces. Zajistíme odbornost potřebnou pro přípravu žádosti a realizaci vašeho projektu. Investujte do své firmy s dotační podporou. Společně dodáme vašemu podnikání novou sílu.
Neztrácejte čas studiem podmínek dotačních programů, sestavením žádosti, papírováním… To za vás rádi a odborně vyřešíme. Vy získáte čas na řízení a rozvoj vašeho podnikání.

SLUŽBY

DOTAČNÍ ŽÁDOSTI

Pomůžeme vám získat dotaci pro váš projekt. Kompletní příprava, zpracování a podání žádosti. OP TAK, NPO, OP JAK, IROP a další

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Průmyslový výzkum

 • Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

 • Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzické a právnické osoby
 • výzkumné organizace

 

Systém sběru žádostí:

 • kolový

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 125 mil. Kč

 

Míra podpory:

 • 25 – 85 % celkových způsobilých výdajů

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)

 

Systém sběru žádostí:

 • kolový

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

 

Míra podpory:

 • 20 – 60 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small-mid caps
 • mid caps

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • 20 – 70 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory:

 • 75 % celkových způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby patentových zástupců

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):

  a) 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč

  b) 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1 999 999 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost
 • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč maximálně do výše 200 tis. EUR.

Míra podpory:

 • Malý podnik 40 % celkových způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 30 % celkových způsobilých výdajů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby a ostatní výdaje
 • Nepřímé náklady

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik: 40 – 60 %

 • střední podnik: 30 – 50 %

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

  B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na účast na výstavách/veletrzích
 • doprava
 • marketingové a propagační materiály

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita A

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

Aktivita B

 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně ve výši 500 tis. Kč
 • maximálně do výše 5 mil. Kč (aktivita A)
 • maximálně do výše 20 mil. Kč (aktivita B)

Míra podpory:

 • 35 % – 70 % celkových způsobilých výdajů, dle regionální mapy.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

Aktivita A + B

 • osobní náklady
 • náklady na konzultační a odborné služby
 • náklady na materiál
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • odpisy

Aktivita B

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Míra podpory:

 • 35 % – 65 % celkových způsobilých výdajů, dle regionální mapy.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • výdaje na organizaci výběrových řízení

Program TREND

 • Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb

 

RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Příprava zadávací dokumentace a dokumentace k hodnocení a ukončení výběrového řízení. Řízení procesu výběru dodavatele.

 • Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce.

 

 • Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

 

 • Pro účely věty první se za pořízení věci nepovažuje pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje, obchodního závodu, jeho samostatné organizační složky nebo podílu v obchodní korporaci.
 • Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je

 

 • poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen „hlavní slovník jednotného klasifikačního systému“),

 

 • zhotovení stavby, nebo

 

 • poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi.

 

 • Stavbou je pro účely zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Řízení dotačních a nedotačních projektů dle standardů IPMA a Prince2.

 • IPMA
 • Prince2

KONTAKT

...

+420 723 007 397

...

Identifikační údaje společnosti

Projekt Industry s.r.o.

Sídlo: Brno-střed, Staré Brno, Nové sady 988/2​

IČO: 14110491

Pondělí 09:00 - 17:00
Úterý 09:00 - 17:00
Středa 09:00 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 17:00
Pátek 09:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Neděle Zavřeno